Trutnov - areál ABB

Místo stavby: Trutnov
Investor: ABB a.s.
Autoři: Ing. arch Martin Vokatý, Ing. Vladimír Vokatý
Investiční náklady: 125 mil Kč
Termín realizace: 03/2014 – 1/2015

INFORMACE O PROJEKTU

Záměrem investora je vybudovat nový objekt, který bude v maximální míře vyhovovat provozním nárokům a potřebám vyplývajícím ze současného provozu společnosti ABB s.r.o., a to za splnění všech hygienických a mikroklimatických podmínek a vhodného využití energetických zdrojů včetně zdrojů nízkopotenciálního charakteru. Účelem užívání objektu bude výroba a testování rozváděčů a jejich uvádění do provozu a návrhy systémů řízení a chránění v energetice. Objekt bude funkčně rozdělen na dvě vzájemně propojené části, a to na montážní halu s 90-ti zaměstnanci ve dvousměnném provozu a administrativní budovu s 220 zaměstnanci v jednosměnném provozu.

Výstavba obchodní a průmyslové zóny Krkonošská je navržena z důvodu zachování pracovních míst v Trutnově při zvyšujících se nárocích průmyslových podniků na kvalitu jejich objektů a nárocích na zlepšení dopravní obslužnosti. Vlastní stavba i technologické vybavení bude po stránce estetické i technologické splňovat vysoký standard, který je obvyklý u obdobných objektů tohoto druhu. Objekt ABB je umístěn do zářezu v terénu, dopravní obsluhu ve sklonech zajišťující bezproblémové zásobování těžkými nákladními vozidly i v průběhu zimních měsíců a v závislosti na dalším rozvoji území.

Průmyslový objekt ABB včetně administrativního zázemí bude splňovat provozní potřeby vlastníka objektu. Architektonicky se bude jednat o technickou stavbu s použitím střídmých architektonických prvků v barevnosti, která vychází ze standartních barev používaných ve společnosti ABB. Všechny provozní úseky jsou vzájemně propojeny komunikačními prostory, tak aby byly splněny požadavky na systematický a plynulý provoz celé budovy i se zohledněním vazby na exteriérové prostory. Objekt bude svým tvarem rozdělen na dvě vzájemně propojené části, na jednopodlažní montážní halu a třípodlažní administrativní budovu. Architektonicky dominantnějším prvkem bude především administrativní část. Obě tyto části mají půdorysně obdélníkový tvar, administrativní část přiléhá k montážní hale svou delší jihozápadní stranou.